Swami Vivekananda Cultural Centre, Kathmandu, Nepal

  • Prof. Kedar Nath Sharma Director Swami Vivekananda Cultural Centre, Embassy of India [Kathmandu] House No 71, Jana Marga, (Near Chappal Karkhana Chowk), Maharajgunj Kathmandu, Nepal Phone no. 977-01-4372721 / 01-4372141
  • SVCC Camp Office inside Embassy of India [Kathmandu] - Tel. 00977-01-4001816
  • Email - icc.kathmandu@mea.gov.in

Prof. Kedar Nath Sharma Director Swami Vivekananda Cultural Centre, Embassy of India [Kathmandu] House No 71, Jana Marga, (Near Chappal Karkhana Chowk), Maharajgunj Kathmandu, Nepal Phone no. 977-01-4372721 / 01-4372141